ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
BUILDINGS AND FACILITIES OF THE PRIMARY SECTOR
 

Μονάδα Ολοκληρωμένης Πολυτροφικής Υδατοκαλλιέργειας (IMTA),
Όσλο, Νορβηγία.

(2011, Προμελέτη, Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος
Bellona, Επικεφαλής Προγράμματος Anne Lise Leonczek Fleddum)

Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) Unit, Oslo, Norway.
(2011, Preliminary Design, Participation in research project of Bellona
Foundation, Project Leader Anne Lise Leonczek Fleddum)

Η μονάδα περιλαμβάνει περιοχές με δίχτυα εκτροφής ψαριών συνολικής χωρητικότητας περίπου 270.000 μ³, σχοινιά ανάπτυξης οστράκων συνολικού μήκους περίπου 23.000 μ, κλουβιά βυθού για αστακούς, αχινούς κλπ. συνολικής επιφάνειας περίπου 2.200 μ² και σχοινιά ανάπτυξης φυκιών συνολικού μήκους περίπου 1.800 μ.

The unit includes areas with nets for fish farming with a total capacity of approx. 270.000 m³, ropes for shell growth with a total length of approx. 23.000 m, benthic cages for lobsters, urchins etc with a total area of approx. 2.200 m² and ropes for algae growth with a total length of approx. 1.800 m.