ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
DIPLOMA THESIS
 

«'Αποψη για μια Κατοικία».
(1989, Πτυχιακή Εργασία στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
Επιβλέπων Καθηγητής Νικήτας Χιωτίνης)

Ελάχιστες διαστάσεις για ένα μοντέλο μονοκατοικίας κατάλληλο να στεγάσει μια τετραμελή οικογένεια, όπως επίσης ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις από μια συμβατική κατασκευή ωπλισμένου σκυροδέματος που όμως λειτουργεί ως Παθητικό Ηλιακό Σύστημα ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται τη Γεωθερμία. Με ανάπτυξη των εσωτερικών χώρων σε δύο στάθμες και τελικό εξωτερικό ύψος που δεν ξεπερνά τα 4 μ χωροθετείται διακριτικά σε οποιοδήποτε μικρής κλίσης ή επίπεδο οικόπεδο.

Minimum size for a model of a cottage appropriate to house a four-member family, and also minimum energy demands from a conventional forced concrete construction which however operates as a Passive Solar System while at the same time takes advantage of Geothermics. With the development of internal spaces into two levels and final external height which does not exceed 4 m it can tactfully be positioned at any ground with a slight or no slope at all.

"Viewpoint for a Residence".
(1989, Diploma Thesis at Technological Educational Institute of Athens,
Professor Supervisor Nikitas Chiotinis)

 

«Η Γαλλική Σκάλα του Λαυρίου».
(1995, Διπλωματική Εργασία στο Ε.Μ.Π.,
συνεργασία με Γιάννη Κουζούμη, Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτρης Μπίρης)

Η κατασκευή αποτελεί σημαντικό δείγμα της τεχνολογίας του σιδήρου του τέλους του 19ου αιώνα και ένα από τα ελάχιστα δείγματα μεταλλικών κατασκευών στον Ελλαδικό χώρο. Η παρουσία της στο λιμάνι του Λαυρίου λειτουργεί ως στίγμα του ιστορικού βιομηχανικού χαρακτήρα της πόλης και παράλληλα ως σήμανση του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου (πρώην εγκαταστάσεις Γαλλικής Εταιρείας CMFL) σε μια περιοχή με αυξημένη επιβατική και εμπορική κίνηση. Η Εργασία αφορούσε την ανάλυση της κατασκευαστικής δομής της Σκάλας, την καταγραφή και αιτιολογία των ζημιών της, τη μελέτη αποκατάστασης και συντήρησής της καθώς επίσης και την ένταξή της ως λειτουργικού στοιχείου στο λιμάνι του Λαυρίου. Η Εργασία έλαβε το Α' Βραβείο Διπλωματικών Εργασιών Αρχιτεκτόνων Έτους 1996 από το Τ.Ε.Ε.

The structure represents an important sample of iron technology at the end of 19th century and one of the least samples of steel structures in Greece. Its presence at the port of Lavrio operates as a marking of the historical industrial character of the town as much as a spot of the Technological Cultural Park (former installations of French Company CMFL) within an area that the traffic of goods and passengers is increased. The Project concerned the analyzation of the structural components of the Loading Dock, the record and aetiology of its damages, the study of its restoration and preservation, as well as its setting as a functional element of Lavrio's port. The Project awarded with the 1st Prize for Architects Diploma Thesis of Year 1996 by the Technical Chamber of Greece.

"The French Company's Loading Dock at Lavrio".
(1995, Diploma Thesis at National Technical University of Athens,
cooperation with Giannis Kouzoumis, Professor Supervisor Dimitris Biris)