ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΛΑΦΡΕΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
LIGHT WEIGHT TENSILE STRUCTURES
 

Στέγαστρα εφελκυόμενης μεμβράνης, ξενοδοχείο Blue Lagoon, Κως.
(2007, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης 'Aρκα Σύνθεσις Μονοπρόσωπης ΕΠΕ)

Tensile fabric roof systems, Blue Lagoon hotel, Kos.
(2007, Construction Design, Cooperator of Arka Synthesis LTD)

Πραγματοποίηση κάλυψης χώρου αναψυχής επιφάνειας 840 μ² με φορέα προεντεταμένης μεμβράνης, ο οποίος υποστηρίζεται στο διαμήκη άξονα από μεταλλικό τόξο και διαθέτει περιφερειακή αντιστήριξη από οκτώ μεταλλικά υποστυλώματα.

Realization of recreation area coverage 840 m² with stressed membrane bearing supported by a steel arc at the longitudinal axis and by surrounded shoring up of eight steel columns.

 

Στέγαστρα εφελκυόμενης μεμβράνης, ξενοδοχείο Μικρή Πόλις,
Μακρύς Γυαλός Λασιθίου, Κρήτη.

(2008, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης 'Aρκα Σύνθεσις Μονοπρόσωπης ΕΠΕ)

Tensile fabric roof systems, hotel Mikri Polis,
Makris Gialos Lasithiou, Crete.

(2008, Construction Design, Cooperator of Arka Synthesis LTD)

Διαμόρφωση όψεων και πραγματοποίηση κάλυψης οριζόντιας επιφάνειας 695 μ² με σύνθεση επτά προεντεταμένων μεμβρανών ελεύθερης γεωμετρίας, αντιστηριζόμενων σε μεταλλικές βάσεις και υποστυλώματα επί του κτιρίου.

Facades layout and realization of horizontal area coverage 695 m² with synthesis of seven free geometry stressed membranes supported by steel plates and columns upon the building.