ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
OFFICE & RETAIL BUILDINGS
 

Supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος, Αττική.
(2000, Μελέτες Εφαρμογής, Συνεργάτης Απόστολου Καραχάλιου)

Supermarkets AB Vasilopoulos, Attica.
(2000, Construction Designs, Cooperator of Apostolos Karachalios)

 

Κτίριo Γραφείων Schering Hellas, Ηράκλειο, Αττική.
(2002, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης 'Aρκα Σύνθεσις
Μονοπρόσωπης ΕΠΕ)

Office Building of Schering Hellas, Iraklio, Attica.
(2002, Construction Design, Cooperator of Arka Synthesis LTD)

 

Καταστήματα Ηλεκτρονική Future Store, Αττική.
(2009, Μελέτες Εφαρμογής, Συνεργάτης Δήμητρας Γκολφομήτσου)

Electric Market Stores Elektroniki Future Store, Attica.
(2009, Construction Designs, Cooperator of Dimitra Golfomitsou)

 

Συγκρότημα Κτιρίων Μitοs, Ταύρος, Αττική.
(2017-2018, Μελέτες εφαρμογής, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Επίβλεψη,
Υπάλληλος εταιρείας KΝ Grοup ΙKΕ)

Μitοs Buildings Complex, Tavros, Attica.
(2017-2018, Construction designs, Consulting services and Supervision,
Employee of ΚN Grοup ΡC)

 

Κτίρια Γραφείων ΕNΑ Campus, Μοσχάτο, Αττική.
(2017-2019, Μελέτες εφαρμογής, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Επίβλεψη,
Υπάλληλος εταιρείας KΝ Grοup ΙKΕ)

EΝA Campus Office Buildings, Moschato, Attica.
(2017-2019, Construction designs, Consulting services and Supervision,
Employee of ΚN Grοup ΡC)

 

Κτίριο Γραφείων Ρiraeus Ρort Ρlaza ̶  πρώην Αποθήκη Παπαστράτου,
Πειραιάς, Αττική.

(2017-2018, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Επίβλεψη, Υπάλληλος εταιρείας
KΝ Grοup ΙKΕ)

Ρiraeus Ρort Ρlaza Office Building ̶  former Papastratos Warehouse,
Piraeus, Attica.

(2017-2018, Consulting services and Supervision, Employee of
ΚN Grοup ΡC)

 

Κτίρια γραφείων Ρiraeus Ρort Ρlaza ̶  πρώην Λιθογραφείο Παπαστράτου,
Πειραιάς, Αττική.

(2018-2020, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Επίβλεψη, Υπάλληλος εταιρείας
KΝ Grοup ΙKΕ)

Ρiraeus Ρort Ρlaza Office Buildings ̶  former Lithography of Papastratos,
Piraeus, Attica.

(2018-2020, Consulting services and Supervision, Employee of
ΚN Grοup ΡC)

 

Κτίριο Γραφείων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
Μοσχάτο, Αττική.

(2022, Μελέτη εφαρμογής και Διαχείριση Έργου,
Υπάλληλος εταιρείας KΝ Grοup ΙKΕ)

Στο πενταώροφο κτίριο με δύο υπόγεια, συνολικής επιφάνειας 5.550μ², και περιβάλλοντα χώρο 850μ², πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις, όπως τοπική στατική αποκατάσταση, υλοποίηση νέων ανοιγμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση δαπέδων & ψευδοροφών, αντικατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συντήρηση υφιστάμενων και προσθήκη νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μονώσεις καθώς και νέες διαρρυθμίσεις.

Extensive interventions were carried out, in the five-storey building with two basements, with a total area of 5,550m², and a surrounding area of 850m², such as partial static restoration, implementation of new windows, replacement of frames, replacement of floors & false ceilings, replacement of electrical installations, maintenance of existing and addition of new mechanical installations, insulations and new layouts.

Office building for Departments of Ministry of Finance, Moschato, Attica.
(2022, Construction design and Project management,
Employee of ΚN Grοup ΡC)