ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
LIBRARIES & CULTURAL BUILDINGS
 

Βιβλιοθήκη Ευρωσιναϊτικού Κέντρου Μελετών Ιδρύματος Όρους Σινά,
Τραγάνα Αταλάντης, Φθιώτιδα.

(1999, 2003, Οριστική Μελέτη, Εργοδότης Γραφείο Παναγιώτη Μουνδρούβαλη)

Library of Eurosinaetic Studies Centre of Mount Sinai Foundation,
Tragana Atalanti, Fthiotida.

(1999, 2003, Final Design, Employer Office of Panagiotis Moundrouvalis)
 

Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού, Μαρούσι, Αττική.
(2010-2011, Μελέτη Εφαρμογής, Εργοδότης κατασκευαστική εταιρεία
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ)

Τα Μουσεία συνολικού εμβαδού 23.000 μ² δημιουργήθηκαν με τη μετατροπή τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) και αναπτύχθηκαν σε 3 κύρια επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο & α' όροφο με τμηματικά ενδιάμεσους ημιωρόφους. Περιλαμβάνουν εκτός των εκθεσιακών και των λειτουργικών τους χώρων, δύο αμφιθέατρα και εστιατόριο. Ο εκθεσιακός χώρος του πρώτου Μουσείου αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες με οπτικοακουστική παρουσίαση και διαδραστικές τεχνολογίες. Το Έργο είχε υψηλές απαιτήσεις ακουστικής, πυροπροστασίας & Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι κατασκευές του είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μεταλλικές και σύμμεικτες. Εξωτερικά δημιουργήθηκε μια πεζογέφυρα σύνδεσης του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου.

The Museums of total area 23.000 m² were created by converting part of the Olympic Broadcasting Center (IBC) and developed in 3 main levels, basement, ground floor & first floor with partly intermediate mezzanines. In addition to their exhibition halls and the rest of their functional spaces, they include two amphitheaters and a restaurant. The first museum's exhibition hall consists of 3 thematic sections with audio-visual presentation and interactive technologies. The project was highly demanding in acoustics, fire-protection & E/M installations. The most of its constructions are steel and composite. Externally was created a pedestrian bridge which connects the building with the surroundings of the Olympic Stadium.

Museum of Greek Olympic Games and Museum of World Classical Sports,
Marousi, Attica.

(2010-2011, Construction Design, Employer construction company
ERETBO SA)

 

Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων & Ανάπλαση Τμήματος Παράκτιας Ζώνης
του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, Αττική.

(2012, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, συνεργασία με
Анастасия Хвиль, Алексей Рудиков, Елена Иванова & Алина Фадеева)

Ανασχεδιασμός του υπάρχοντος κτιρίου του αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (ΣΙΛΟ) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων και ανάπλαση και μετατροπή τμήματος της παράκτιας ζώνης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά σε ελεύθερο ανοικτό χώρο υπαίθριας ψυχαγωγίας. Χρησιμοποιώντας ότι υπήρχε ήδη εκεί, τονίζοντας την απλότητα και τη βιομηχανική φύση του κτιρίου, καθώς επίσης την υπεροχή λόγω της θέσης του μέσα στον ευρύτερο χώρο του λιμανιού, δημιουργήθηκαν σύνθετες διαδρομές μέσα και έξω από αυτό. Η φύση ενσωματώθηκε στο αστικό - βιομηχανικό τοπίο, με πολλές νέες διαδρομές, εναλλαγή δαπεδόστρωσης, εναλλαγή ανοιχτών ηλιόλουστων και σκιερών χώρων, και τοποθέτηση φυσικών υλικών. Στο εσωτερικό του υφιστάμενου κτιρίου δημιουργήθηκε ένα σπήλαιο με δραματικό ύφος και διαστάσεις, αποκλειστική κίνηση σε ράμπες, και ένα τελευταίο επίπεδο ανοιχτό στον αέρα, το φως και τη θέα στη θάλασσα και την πόλη. Ο όγκος από σκυρόδεμα του νέου κτιρίου, απλός, όπως μια πέτρα που τη σκάλισε η θάλασσα συνδέθηκε με το υδάτινο στοιχείο, έξω με τη μορφή καταρρακτών που χύνονται από τα τεράστια παράθυρα της κυρίας αίθουσας, και μέσα ως μια παγωμένη στο χρόνο τρισδιάστατη αναπαράσταση της ταραγμένης θάλασσας.

Redesign of the existing cereals' stock house building facilities (SILO) and its surrounding open space into a Museum for Underwater Antiquities and regeneration and transformation of part of the Piraeus Port Authority coastal zone into an open public space for outdoor activities. Using what already was there, emphasizing the simplicity and the industrial nature of the building, as well as its superiority due to its position within the wider area of the port, sophisticated indoor and outdoor walking paths created. Nature integrated into the urban - industrial landscape, with several new paths, alternating paving, alternating open sunny and shady spaces, and set of natural materials. Inside the existing building, a grotto created with dramatic style and proportions, exclusive traffic on ramps, and a top level open in the air, the light and the views of the sea and the city. The concrete volume of the new building, simple as a stone carved by the sea, related with the water element, out in the form of waterfalls poured from the huge windows of the main hall, and inside as a frozen in time three-dimensional representation of the turbulent sea.

Museum for Underwater Antiquities & Regeneration of Part of the
Piraeus Port Authority Coastal Zone, Attica.

(2012, International Architectural Competition, cooperation with
Anastasia Khvil, Alexei Rudikov, Elena Ivanova & Alina Fadeyeva)