ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
NATIONAL SPORTS INSTALLATIONS
 

Κτίρια Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, VIPS, Doping, Μαρούσι,
Αττική.

(2001-2002, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Buildings of Olympic Sport Center of Athens, VIPS, Doping, Marousi, Attica.
(2001-2002, Construction Design, Cooperator of Architectural Design Firm
NKMMS LTD)

Εντός του υφιστάμενου - από τη δεκαετία του 1980 - σταδίου έγινε αναδιαμόρφωση χώρων (αθλητές & VIP) για τις ανάγκες Ολυμπιακών Αγώνων σε συνολική επιφάνεια 25.800 μ². Η Μελέτη περιελάμβανε επίσης την ανέγερση νέου κτιρίου Doping, διώροφου με υπόγειο και συνολικής επιφάνειας 1.830 μ². Στο σύμπλεγμα των εγκαταστάσεων του κέντρου πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004.

Within the existing - since 1980s decade - stadium has been the spaces' rearrangement (athletes & VIP) for the Olympic Games requirements in a total area of 25.800 m². The Design also included the construction of the new two-storey with underground level Doping building of a total area of 1.830 m². The 2004 Olympic Games were realised within these Olympic installations complex.