ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
HOSPITAL BUILDINGS OF THE NATIONAL HEALTH CARE SYSTEM
 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική.
(1997-1999, 2003, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Εταιρείας
Αρχιτεκτονικών Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

University General Hospital "Attikon", Chaidari, Attica.
(1997-1999, 2003, Construction Design, Cooperator of Architectural
Design Firm NKMMS LTD)

Το συγκρότημα του νοσοκομείου αναπτύσσεται σε 3 γραμμικά κτίρια, τα οποία αποτελούνται συνολικά από 11 κτιριακά τμήματα (μονώροφα έως εξαώροφα) και ένα μονώροφο κτίριο (Ψυχιατρική Μονάδα) στο ΝΔ άκρο του συγκροτήματος. Το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων ανέρχεται σε 76.101 μ² και η δυναμικότητα είναι 735 κλίνες. Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν διαμορφωθεί 723 θέσεις στάθμευσης και ένα ελικοδρόμιο. Το νοσοκομείο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.

The hospital complex is developing in 3 linear buildings which overall consist of 11 building wards (single to six-storey) and a single-storey one (Psychiatric Dpt.) at the SW end of the complex. Their total area is of approximately 76.101 m² and is of 735 bed capacity. There is an exterior area with 723 parking spaces and a heliport. The hospital is one of the most contemporary units that have been realised during the last decades in Greece.

 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Αχαρναί, Αττική.
(1999-2000, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Σε οικόπεδο 55.000 μ² τοποθετείται το συγκρότημα που αποτελείται από δύο διώροφα κτίρια συνδεδεμένα μεταξύ τους και ένα μονώροφο, συνολικής επιφάνειας 6.200 μ². Τα κτίρια συνοδεύονται από τις απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις όπως η δεξαμενή αιθανόλης.

The complex which consists of two interconnected two-storey buildings and a single-storey one with a total area of 6.200 m² is located within a site of 55.000 m². The buildings accompanied by the necessary E/M installations for example the ethanol tank.

National Blood Center, Acharnae, Attica.
(1999-2000, Construction Design, Cooperator of Architectural Design
Firm NKMMS LTD)

 

Ανακαίνιση Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
«Σωτηρία», Αθήνα.

(2003-2004, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Παναγιώτη Μουνδρούβαλη)

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο υφιστάμενο τριώροφο κτίριο με υπόγειο, της θωρακοχειρουργικής κλινικής - που ιδρύθηκε το 1950 - του νοσοκομείου, αφορούσαν την αναδιαρρύθμιση χώρων συνολικής επιφάνειας 2.020 μ², την αποκατάσταση του συνόλου των όψεών του, την προσθήκη ορόφου Η/Μ εγκαταστάσεων με εμβαδόν 465 μ² και παραπλεύρως ένα νέο βοηθητικό κτίριο υποσταθμού της ΔΕΗ με εμβαδόν 110 μ². Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το νοσοκομείο αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πνευμονολογικό κέντρο στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

The building works that took place at the existing three-storey building with underground level, of Thoracic Surgery Clinic part - wich founded in 1950 - of the hospital complex, involved spaces' rearrangement with a total area of 2.020 m², restoration of all facades, the addition of E/M installations storey with the total area of 465 m² and at the side a new secondary electrical substation building with an area of 110 m². According to the Health Ministry, the hospital is recognized of one of the largest pneumonology center in Greece and one of the largest in Europe.

Renovation of General Hospital of Thoracic Diseases of Athens
"Sotiria", Athens.

(2003-2004, Construction Design, Cooperator of Panagiotis Moundrouvalis)

 

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας & Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
(2004, 2005 Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 2 κτίρια διαφορετικών υψών συνδεδεμένα μεταξύ τους κεντρικά με ένα κτίριο που περιλαμβάνει τον κύριο κόμβο κατακόρυφων επικοινωνιών. Ένα εξαώροφο κτίριο σε σχήμα σταυρού και ένα διώροφο κτίριο σε σχήμα «L» με συνολικό εμβαδόν που ανέρχεται σε 37.504 μ² και δυναμικότητα 374 κλινών. Το οικόπεδο βρίσκεται πάνω σε λόφο στα όρια του Δήμου Καβάλας και καλύπτει επιφάνεια 60.338 μ².

The building complex consists of 2 buildings of different heights centrally interconnected with a core building that includes the elevators. One cross shape six-storey building and an "L" shape two-storey building with a total area of 37.504 m² and 374 bed capacity. The site is located on a hill at the borders of Kavala Municipality and covers 60.338 m².

General Hospital of Kavala & Landscaping.
(2004, 2005, Construction Design, Cooperator of Architectural Design
Firm NKMMS LTD)