ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
HOSPITAL BUILDINGS OF THE NATIONAL HEALTH CARE SYSTEM
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
NATIONAL SPORTS INSTALLATIONS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
BANKS & FINANCIAL COMPANIES
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
BUILDINGS OF THE ECONOMICAL DEVELOPMENT SECTOR
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
BUILDINGS AND FACILITIES OF THE PRIMARY SECTOR
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
EDUCATIONAL BUILDINGS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
LIBRARIES & CULTURAL BUILDINGS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
RESTORATION & REFURBISHMENT OF LISTED BUILDINGS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
LANDSCAPING OF PUBLIC AREAS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
MULTIPLE FUNCTIONS COMPLEXES
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
OFFICE & RETAIL BUILDINGS
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
PRIVATE RESIDENCES (VILLAS & APARTMENT BUILDINGS)
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΟΨΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
INTERIOR DESIGN & FACADES (OFFICE, COMMERCIAL & RESIDENTIAL)
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΛΑΦΡΕΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
LIGHT WEIGHT TENSILE STRUCTURES
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
DIPLOMA THESIS